Obchodní podmínky


(platné a účinné od 16.dubna 2010)

Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.milcomp.cz a www.milcomp.eu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu a že s nimi souhlasí.
 • Provozovatel tohoto internetového obchodu je firma MilComp s.r.o. se sídlem Ženíškova 291, 267 27 Liteň.
 • Tyto obchodní podmínky platí pro Internetové obchody provozované společností MilComp s.r.o.
 • Existuje-li více jazykových verzí tohoto dokumentu, platí v případě jakékoli neshody výklad v českém jazyce.
 • Každé zboží v našem internetovém obchodě je označeno kódem produktu a je popsáno názvem, které se ale nutně nemusí shodovat s oficiálním kódem a názvem.
 • Kupující souhlasí s využíváním elektronické komunikace a to zejména elektronické pošty.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Storno objednávky je možné provést v internetovém obchodě, neopustí-li kupující stránku potvrzující přijetí objednávky, nejdéle však do pěti minut od potvrzení objednávky. Po této době je možné stornovat objednávku pouze po dohodě s provozovatelem internetového obchodu.
 • V jednotlivých případech si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést nebo neprovede ve stanovené lhůtě. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

Předmět smlouvy
 • Předmětem smlouvy je pouze zboží či služba uvedená v kupní smlouvě – objednávce, jejíž popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku, návodu k obsluze. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační.

Místo plnění
 • Místem plnění je provozovna společnosti MilComp s.r.o. na adrese Květinková 2811/11, 130 00 Praha 3, která je místem osobního odběru, a místem, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu.

Cena a platební podmínky
 • Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Pokud se na zboží vztahuje povinnost zaplatit recyklační poplatky či autorské poplatky, jsou tyto již zahrnuty v ceně zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 • K ceně zboží může být přičtena částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky typu doběrečné apod.
 • Kupní cena může být zaplacena:
  • hotově v případě osobního odběru zboží na provozovně
  • dobírkou v případě, že zboží bude dodáno přepravní službou nebo Českou poštou
  • bankovním převodem
  • na splátky Cetelem
  • platebními kartami
 • Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 • V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).
 • Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky.

Dodací lhůta
 • Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je tj. předá dopravci zpravidla do 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky. Pokud je zboží uskladněno v některém z detašovaných skladů v rámci EU, může to být i déle s ohledem na nutnost přeskladnění. Dodací lhůta činí v průměru 7-10 pracovních dnů a je třeba zohlednit i přepravní podmínky dopravce.

Přechod nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva
 • Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Dopravní podmínky a poštovné
 • Způsoby doručení zásilky:
  • expresní zásilkovou službou, přepravní službou nebo Českou poštou
  • osobním odběrem zboží na provozovně
 • Kupující je povinen zboží od přepravce (prodejce) řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad postupovat podle Reklamačního řádu, odstavce Reklamace převzetí zásilky.
 • Dodací list je vložen do balíku se zbožím a slouží zároveň jako záruční list. Není-li domluveno jinak, je daňový doklad taktéž vložen do balíku.

Záruka a podmínky reklamace
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.
 • Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o nákupu a eviduje-li se u reklamovaného zboží výrobní číslo, musí být předložen i dodací list.
 • Zboží je možné reklamovat u prodávajícího nebo v autorizovaných servisech. Seznam autorizovaných servisů Vám poskytneme na vyžádání.

Vrácení zboží
 • Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení Občanského zákoníku.
 • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží.
 • Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním, nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a takovéto zásilky nebudou prodávajícím převzaty.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit podle ust.§ 53, odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  • na dodávku novin, periodik a časopisů
  • spočívající ve hře nebo loterii

Nepřevzetí vyexpedované objednávky zákazníkem
 • UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 500,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta a vzniklé náklady), budou postoupeny k vymáhání, včetně všech nákladů s tím spojených.

Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.
 • Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky a reklamační řád ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
 • Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
 • Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že kupní smlouva se týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy podle obchodního zákoníku.
 • Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 518 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. občanského zákoníku.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků smlouvy také ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
 • Je-li některé z ustanovení těchto obchodních podmínek v rozporu s právními předpisy a normami České republiky, považuje se za neplatné pouze takovéto ustanovení. Veškerá ostatní ustanovení jsou dále platná.