Reklamační řád


(platný a účinný od 16.dubna 2010)

Rozsah platnosti

Reklamační řád popisuje postup při řešení reklamací mezi kupujícím a společností MilComp s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující osobním převzetím zboží či učiněním objednávky vyjadřuje souhlas s tímto reklamačním řádem.

Reklamační řád je k dispozici na webových stránkách prodejce a k nahlédnutí na adrese Květinková 2811/11, 130 00 Praha 3.


Obecné podmínky reklamace
 • Místem uplatnění záruky je reklamační oddělení na adrese Květinková 2811/11, 130 00 Praha 3.
 • Kupující je povinen doručit zboží k reklamaci na své náklady na adresu reklamačního oddělení.
 • Prodávající není povinen vyzvedávat zboží zasílané k reklamaci kdekoliv jinde mimo provozovnu na adrese Květinková 2811/11, 130 00 Praha 3 (na poštách, nádražích atp.). Zboží zaslané k reklamaci na náklady prodávajícího nebude převzato.
 • Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné nebo neopravitelné zboží dle vlastního uvážení dobropisem nebo výměnou za zboží se stejnými nebo obdobnými užitnými vlastnostmi, a to od stejného nebo jiného výrobce.
 • Při výměně se běh záruční doby neobnovuje a prodlužuje se pouze o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.
 • V případě neoprávněné reklamace se záruční doba o dobu reklamačního řízení neprodlužuje.
 • Při případném vystavení dobropisu se do ceny zboží může promítnout jeho aktuální tržní cena.
 • V případě, že si zákazník zvolí možnost zaslání reklamovaného zboží po vyřízení reklamace zpět pomocí dopravce, bude mu po vyřízení reklamace zasláno na jeho náklady a riziko.
 • Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, avšak nejdéle do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který není spotřebitelem ve smyslu § 52 Občanského zákoníku.
 • Prodávající se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem.
 • Záruční doba počíná běžet datem převzetí zboží zákazníkem.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Pokud je výrobní číslo na výrobku nečitelné.
 • Poškozením zboží při přepravě (tyto případy je nutno řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN, či vady způsobené elektrickým přepětím.
 • Zboží bylo poškozeno živly nebo vyšší mocí.
 • Použitím nesprávného spotřebního materiálu.
 • Chybným provedením upgrade biosu, firmware.

Reklamace převzetí zásilky
 • Při osobním převzetí zboží je přebírající povinen zkontrolovat množství a druh přebíraného zboží podle prodejního dokladu či dodacího listu. Správnost přebíraného zboží potvrdí svým podpisem na prodejním dokladu nebo dodacím listu. Za potvrzení správnosti přebíraného zboží je považováno i provedené částečné či plné zaplacení kupní ceny. Pokud následně zjistí kupující rozdíl, může být reklamace považována za neoprávněnou.
 • Pokud je zboží zasíláno přepravcem, rozumí se doručením okamžik převzetí zásilky od přepravce (Česká pošta, přepravní služba, atd..). Při převzetí zásilky od přepravce je třeba ihned při doručení zkontrolovat, zda počet balíků souhlasí s počtem na přepravním listu a zda-li zásilka nebyla otevřena nebo poškozena. Balíky musí být opatřeny neporušenými nálepkami. Jestliže zásilka vykazuje některou z uvedených vad, je zákazník povinen zásilku nepřevzít. Případně zásilku společně s dopravcem otevřít, zkontrolovat zda je obsah v souladu s údaji v dodacím listu a zkontrolovat zda není obsah zásilky poškozen. O případných vadách zásilky - rozdílu v obsahu zásilky či jejím poškození a jeho rozsahu musí být s dopravcem při převzetí učiněn písemný záznam. Reklamovat lze pouze skutečnosti zapsané v písemném záznamu potvrzeném dopravcem. Pokud nebyl sepsán písemný záznam potvrzený dopravcem, může být reklamace považována za neoprávněnou.
 • V případě, že při detailní kontrole zásilky zjistí kupující rozdíl mezi prodejním dokladem či dodacím listem a skutečně dodaným zbožím, je povinen tuto skutečnost nejpozději do 2 hodin od převzetí zboží, oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní, může být reklamace považována za neoprávněnou.

Kvalitativní reklamace
 • Reklamaci lze uplatnit vždy, vykazuje-li dodané zboží funkční, vzhledové, nebo jiné vady, ať skryté nebo zjevné, které zabraňují jeho užívání k účelu, ke kterému bylo výrobcem určeno a kterého by jinak při použití zboží bezvadného bylo dosaženo kromě těchto výjimek:
  • Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující při realizaci nákupu upozorněn.
  • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  • U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  • Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
 • Při zjištění vady na zboží, zákazník neprodleně předá zboží prodávajícímu
  • osobně na adrese: Květinková 2811/11, 130 00 Praha 3
  • zásilkou na adresu: Květinková 2811/11, 130 00 Praha 3 (zboží zaslané na dobírku nebude převzato)
 • Spolu s reklamovaným zbožím musí být předán písemný požadavek na reklamaci s těmito údaji:
  • identifikace kupujícího
  • kontakt na osobu, která reklamaci zařizuje
  • způsob dopravy reklamovaného zboží zpět (osobní odběr, zásilkou na adresu)
  • přesným popisem závady
  • datem reklamace a podpisem kupujícího
  • kopií prodejního dokladu a dodacího listu (byl-li vystaven), kterými bylo toto zboží dodáno
 • Každý reklamovaný kus zboží musí být opatřen vlastním požadavkem na reklamaci zboží v plném znění.
 • Nebude-li požadavek na reklamaci obsahovat veškeré výše uvedené informace, bude reklamace považována za neoprávněnou.
 • Spolu s reklamovaným zbožím musí být předložen nákupní doklad a dodací list (byl-li vystaven). Na zboží a nákupním dokladu, případně dodacím listu musí být stejné sériové číslo. (pokud výrobek sériové číslo má)
 • Prodávající přijímá do reklamace pouze vadné komponenty a není povinen zjišťovat závadu v PC sestavách, pokud je kupující nekoupil jako funkční celek.
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci produktů, kterým je na území České republiky poskytován autorizovaný servis, přímo v autorizovaných servisních střediscích. Kontaktní informace na autorizovaná servisní střediska poskytne prodejce na vyžádání. Toto ustanovení není platné pro kupující, jež jsou spotřebiteli podle § 52 občanského zákoníku.
 • Zboží musí být řádně uloženo a zajištěno proti poškození při přepravě, kompletní včetně všech jeho součástí a příslušenství a zbaveno všech nálepek a označení nenacházejících se na zboží v okamžiku jeho prodeje.
 • Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Průběh reklamačního řízení
 • Reklamační řízení je započato předáním reklamovaného zboží spolu s písemným požadavkem na reklamaci.
 • Reklamuje-li kupující zboží osobně, obdrží kopii písemného požadavku na reklamaci s podpisem pracovníka prodávajícího a zboží mu bude vydáno zpět pouze na základě předložení tohoto dokumentu!
 • Reklamaci zboží, které není fyzicky předáno k posouzení nelze posoudit a tedy reklamační řízení nelze považovat za zahájené.
 • Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím v požadavku na reklamaci zboží . Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na testování odpovídající charakteru reklamovaného zboží.
 • Reklamační řízení je ukončeno dnem, kdy je zákazník vyrozuměn o ukončení opravy.
 • Nevyzvedne-li si zákazník zařízení z reklamace, do 30-ti dnů od oznámení o ukončení opravy, bude mu od 30tého dne účtován poplatek za uložení věci ve výši podle ceníku prodávajícího. Platí pouze pro reklamace, kde nebylo požadováno zaslání zboží z reklamace dopravcem.
 • Nevyzvedne-li si zákazník zařízení do 90ti dnů od oznámení o ukončení opravy, je prodávající oprávněn s reklamovaným zbožím naložit dle svého uvážení. Vlastnictví takto nepřevzatého zboží přechází po uplynutí lhůty na prodávajícího a zákazník nemá nárok na jakékoliv finanční či jiné odškodnění.

Neoprávněná reklamace
 • V případě neoprávněné reklamace může prodávající požadovat úhradu nákladů spojených s diagnostikou, testováním, opravou a případnou likvidací reklamovaného zařízení.
 • Zjistí-li se, že příčinou závady není reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace či používání software (operační systém, antivir...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu dle platného ceníku prodávajícího.
 • Zboží může být kupujícímu zasláno zpět na dobírku nebo po zaplacení faktury nebo může být vyzvednuto oproti platbě v hotovosti v místě reklamace na adrese provozovny Květinková 2811/11, 130 00 Praha 3.

Náhrada škody
 • Oprávněná reklamace bude vyřízena opravou reklamovaného zboží, jeho výměnou za nový kus nebo případně vrácením peněz (dobropisem).
 • Prodávající nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat, poškození či zneužití dat která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat. Toto se týká ztráty dat z důvodů vady na zboží i ztráty dat způsobené při vyřizování reklamace či provádění servisního úkonu. Kupující je povinen si případná data před předáním zařízení k reklamaci zálohovat!

Závěrečná ustanovení
 • Je-li zákazníkem spotřebitel ve smyslu § 52 Občanského zákoníku, vztahují se na něj ujednání Občanského zákoníku a jednotlivá ustanovení tohoto reklamačního řádu, které jsou v rozporu s Občanským zákoníkem jsou pro spotřebitele neplatná. V ostatních případech, se na zákazníka vztahují veškerá ustanovení tohoto reklamačního řádu a dále pak ustanovení Obchodního zákoníku.
 • Je-li některé z ustanovení tohoto reklamačního řádu v rozporu s právními předpisy a normami České republiky, považuje se za neplatné pouze takovéto ustanovení. Veškerá ostatní ustanovení jsou dále platná.
 • Tento reklamační řád ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.