Smlouva č.: ...........


Identifikace zákazníka (dále jen "objednatel")

a

MilComp s.r.o., IČ: 257 72 45 se sídlem Ženíškova 291, 267 27, Liteň, zastoupená Petrem Soukupem, jednatelem společnosti (dále jen "poskytovatel")

uzavřeli tuto
smlouvu o poskytnutí náhradního zařízení


 1. I. Předmět smlouvy
  1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli za úplatu náhradní zařízení za zařízení, které je nejpozději podpisem této smlouvy předáno poskytovateli k provedení či zajištění záruční opravy nebo k provedení pozáruční opravy a závazek objednatele řádně a včas hradit sjednanou cenu za poskytnuté služby.

 1. II. Povinnosti poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen objednateli poskytnout náhradní zařízení za produkt, který

 1. X. Závěrečná ustanovení
  1. Poskytovatel i objednatel jsou povinni si vzájemně sdělit změnu svého sídla či doručovací adresy nejpozději do pěti dnů od její změny doporučeným dopisem.
  2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá případná korespondence bude doručena osobně do rukou adresáta oproti písemnému potvrzení o převzetí, nebo zaslána doporučeným dopisem na korespondenční adresu uvedenou v této smlouvě s tím, že za doručenou se považuje zásilka třetí den po podání na poště bez ohledu na to, zda adresát zásilku skutečně převzal či nikoliv.
  3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
  4. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být sjednány výlučně formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
  5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne ..........................

 

......................................................................
Petr Soukup, jednatel společnosti MilComp s.r.o.
(poskytovatel)


......................................................................
jméno a přijmení, společnost
(objednatel)